Korupcijos prevencija

 

TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS – KAZIMIERAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinė mokykla, įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002  Nr.10-355; 2009 Nr.60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos  su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011  Nr. 77-3727)Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimo“( 2012 m. balandžio 13 d. d. Nr. A1-790).

SITUACIJOS ANALIZĖ

Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, Mažeikių rajono mero potvarkiais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais.

Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus,  pradinio ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos  atsiskaitomybės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriui.

Dalis mokyklos darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas korupcijai įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintos Mažeikių rajono Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės, mokykloje patvirtinta paramos mokyklai gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.

Biudžeto vykdymo ataskaitas mokyklos direktorius pateikia mokyklos tarybai, atsiskaito už paramos lėšų, lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, profesiniam informavimui ir konsultavimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėlių ir kitų priemonių įsigijimui,  mokyklos pajamų (jeigu tokių būtų) panaudojimą. Mokyklos savivaldos institucijos įtraukiamos į svarstymus, planuojant mokyklos biudžeto poreikį.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS PRINCIPAI

Kovos su korupcija programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

 • teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
 • sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
 • pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Programos tikslas:

 • siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
 • ugdyti mokinių vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu.

Programos uždaviniai:

 • užtikrinti mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą,
 • atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;
 • didinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę;
 • įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą mokykloje;
 • didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planą.
 • Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje.

Antikorupcijos komisijos pirmininkas                                                               S.Budreckas

 


TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS – KAZIMIERAIČIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ

PLANAS 2015 – 2018 m.

EIL. NR. ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO LAIKAS ATSAKINGI ASMENYS
1. Asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, paskyrimas. 2015 m. rugsėjo

mėn.

Mokyklos direktorius M.Vilimas
2. Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos.

Antikorupcinio ugdymo programos integruojamos  į dorinio ugdymo( etikos / tikybos), pilietiškumo pagrindų, istorijos pamokas.

Rugsėjo mėnesiais

 

 

Mokyklos direktorius M.Vilimas

Dalykų mokytojai

3. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą. Sistemingai Viešųjų pirkimų organizavimo komisija
4. Mokyklos interneto puslapyje skelbti mokyklos kovos su korupcija programą ir jos priemonių planą. 2015,

rugsėjo mėn.

 

S.Budreckas,

 

 

5 Skelbti CVP IS metinį planuojamų viešųjų pirkimų planą.

 

Sausio

mėnesiais

Viešųjų pirkimų organizavimo komisija
6. Mokyklos interneto puslapyje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, mokyklos viešųjų pirkimų taisykles, paramos mokyklai panaudojimo sąmatas ir

apskaitos bei atsiskaitymo tvarką.

Sistemingai Direktoriaus pavad. ūkiui

J.Čiapienė

7. Pažymėti Tarptautinę Antikorupcijos dieną (paskaitos, piešinių, plakatų, rašinių ir kt. konkursai, diskusijos, pokalbiai ir pan).

Dalyvauti kt. šalies institucijų organizuojamuose korupcijos prevencijos renginiuose.

Gruodžio mėnesiais

 

Pagal galimybes

Mokyklos direktorius M.Vilimas

Klasių vadovai

 

8. Užtikrinti skaidrų 10 kl. mokinių PUP organizavimą ir vykdymą. Kasmet Mokyklos direktorius M.Vilimas

 

9. Viešai skelbti mokyklos internetiniame puslapyje  informaciją apie laisvas darbo vietas. Esant laisvoms darbo vietoms Mokyklos direktorius M.Vilimas

 

10. Skaidriai vykdyti mokytojų, darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo. Nuolat M-klos direktorius M.Vilimas

Profsąj. pirmininkė R.Intienė

11. Kontroliuoti, ar laiku ir tinkamai  pateikiamos privačių interesų deklaracijos Kartą metuose M-klos direktorius M.Vilimas

 

12. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių

aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones

  M-klos direktorius M.Vilimas

 

13. Vykdyti mokyklos bendruomenės narių  informavimą apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą

Teikti metinę mokyklos veiklos ataskaitą Mokytojų, Mokyklos Tarybai.

Pusmečių pabaigoje Direktoriaus p. ūkiui

J.Čiapienė

M-klos direktorius M.Vilimas.

 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2019-2021 m.


Antikorupcijos komisijos pirmininkas                                                                        S.Budreckas