Kiti darbuotojai


Psichologės darbo grafikas 2020-2021 m.m.

Socialinės pedagogės darbo grafikas 2020-2021 m.m.

Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos aptarnaujančio personalo darbuotojų pareigybių sąrašas


Psichologė EGLĖ GIEDRAITĖ:

 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.
 • veda psichologijos pamokas.
 • veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes.
 • atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius.
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.
 • planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija.
 • prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija.
 • mokyklos psichologo asistentė atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Socialinė pedagogė VAIDA TENIENĖ:

• įvertina vaikų socialines problemas ir poreikius.
• planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
• informuoja mokyklos administraciją, tėvus klasės vadovus apie problemines situacijas.
• nepažeisdama konfidencialumo, dirba su vaiku, tėvais (globėjais), mokytojais ir kt. mokyklos darbuotojais.
• padeda tėvams ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius.
• primena vaikų ir tėvų pareigas ir teisę, informuoja apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
• atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kt. institucijose.
• lanko vaikus namuose inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, palaiko ryšius su įvairiomis valstybės įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.


Logopedė, spec. pedagogė JURGA VAIŠVILIENĖ:

• nustato vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų išvadas-diagnozes, teikia specialią logopedinę pagalbą ne pamokų metu ( logopedines pratybas) kalbos trūkumams šalinti.
• Dalyvauja mokyklos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo komisijos veikloje, teikia pagalbą ir informaciją apie vaikų ugdymo pasiekimus klasių mokytojams, tėvams.
• Veda grupines ir individualias logopedines pratybas moksleiviams, atsiskaito apie ugdymo pasiekimus spec.poreikių komisijos ir Mokytojų tarybos posėdžiuose.
• teikia pagalbą dalykų mokytojams planuojant darbą su spec.poreikių vaikais,juos konsultuodama.
• Pildo, tvarko logopedo dienyną , veda viso logopedinio darbo apskaitą. Palaiko ryšius su rajono PPT.


Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė SANTA VAIČIUVIENĖ:

• organizuoja ir įgyvendina priemones, kurios užtikrina mokinių sveikatos saugumo ir jos stiprinimo bei ligų ir traumų profilaktiką.
• Užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuria sveiką aplinką, stiprinančią mokinių sveikatą.
• Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
• Užtikrina pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atveju.
• Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams).
• Ugdo vaikų asmens higienos įgūdžius.
• Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
• Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūros pamokas, renginius, sporto varžybas, įskaitas.
• Kaupia informaciją apie mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, teikia informaciją mokyklos bendruomenei, kt. institucijomis.
• Organizuoja susitikimus su gydytojais mokinių sveikatos gerinimo klausimais.
Tvarko medicininius dokumentus.