Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Sveikata

Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigoserekomenduota1-4 ir 5-10  klasėse ugdomiems mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti testavime. Testavimą nutarta vykdyti savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas) kas 3-5 dienas.

Mokykloje organizuojamas testavimas po turėto didelės rizikos sąlyčio, skirto COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti arba testavimas mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui),  kontaktinio ugdymo proceso metu testavimas  dėl COVID-19 ligos nustatymo savikontrolės greitaisiais antigeno testais iškart po teigiamo COVID-19 ligos atvejo ar teigiamo savikontrolės testo nustatymo, vėliau po 48 / 72  val. ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).  Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja neilgiau nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos.

Jei savikontrolės tyrimo rezultatas bus teigiamas, būsite informuotas (-a) apie poreikį atlikti patvirtinamąjį PGR tyrimą. Per Sprendimo Nr. V-1336 5.6 papunktyje nustatytą laikotarpį galėsite registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobilųjį punktą per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Apie savikontrolės tyrimo ir patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti atsakingam mokyklos darbuotojui. Gavus teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, nerekomenduojama dalyvauti kontaktiniame ugdyme 10 dienų, išskyrus atvejus, kai yra gaunamas neigiamas PGR tyrimo rezultatas.

Į viršų