Pagrindinis ugdymas


Ugdymo procesas 5-10 kl. organizuojamas pusmečiais.

Pusmečių trukmė 2021-2022 m. m.
I pusmetis2021-09-01 — 2022-01-31
II pusmetis 2022-02-01 — 2022-06-22
Vienų mokslo metų trukmė 5-10 kl.
Savaitėmis37
Dienomis185
Atostogų trukmė 5-10 kl. 2021-2022 m. m.
Rudens atostogos2021-11-03 — 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) atostogos2021-12-27 — 2022-01-07
Žiemos atostogos2022-02-14 — 2022-02-18
Pavasario (Velykų) atostogos2022-04-19 — 2022-04-22
Atostogų trukmė 5-10 kl. 2022-2023 m. m.
Rudens atostogos2022-10-31 — 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022-12-27 — 2023-01-06
Žiemos atostogos2023-02-13 — 2023-02-17
Pavasario (Velykų) atostogos2023-04-11 — 2023-04-14

Valandų skaičius 5-10 kl.

DALYKAS5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.9 kl.10 kl.
Dorinis ugdymas (etika, tikyba)111111
Lietuvių kalba ir literatūra555545
Užsienio kalba (anglų, 1-oji)333333
Užsienio kalba (rusų, 2-oji)-22222
Matematika444444
Informacinės technologijos110,50,511
Gamta ir žmogus22----
Biologija--2121
Chemija---222
Fizika--1222
Istorija222222
Pilietiškumo pagrindai----11
Geografija-22221
Ekonomika ir verslumas----1-
Dailė111111
Muzika111111
Technologijos222111,5
Fizinis ugdymas333322
Žmogaus sauga0,50,50,50,50,5-
Minimalus privalomų pamokų skaičius25,529,5303132,530,5

Pamokos poreikiams tenkinti, pagalbai teikti (moduliai, projektai, konsultacijos)

DALYKAS5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.9 kl.10 kl.
Lietuvių kalbos0,50,5-111
Matematikos---111
Šokis111---
Aplinkos pažinimas tyrinėjant (fizika, chemija)---1--
Aplinkos pažinimas (istorija)--10,5--
Biologijos (dalyko modulis, konsultacijos---111
Menų projektas (dailė, teatras)-0,50,5-0,50,5
Technologijų projektas0,50,5--0,50,5
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulis----11
Iš viso poreikiams tenkinti22,52,54,556
Maksimalus pamokų skaičius mokiniui273433363836
Iš jų pamokos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti11,511
Neformalus švietimas121232
Socialinė-pilietinė veikla101012121515

Pamokos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti

5-8 kl.
5 kl.1 val. aktyvaus judėjimo, šokio mokytis
6 kl.1 val. aktyvaus judėjimo, šokio mokytis
7 kl.1 val. aktyvaus judėjimo, šokio mokytis
5 kl.0,5 val. lietuvių kalbos konsultacijai
6 kl.0,5 val. lietuvių kalbos konsultacijai
7 kl.1 val. istorijos projektiniam darbui „Tirkšliai praeityje ir dabar“
8 kl.0,5 val. istorijos projektiniam darbui „Tirkšliai praeityje ir dabar“
8 kl.1 val. lietuvių kalbos dalyko modulio mokymui (si)
8 kl.1 val. matematikos modulio mokymui (si)
8 kl.1 val. „Mokausi tyrinėdamas“ modulio mokymui (si) (fizika, chemija)
8 kl.1 val. biologijos modulio mokymui (si)
5-6 kl.1 val. technologijų projektui „Avangardinių rūbų kūrimas“
6-8 kl.1 val. menų projektui (dailė, teatras)
9-10 kl.
9 kl.1 val. diferencijuotam lietuvių kalbos modulio mokymui (si)
9kl.1 val. diferencijuotam matematikos modulio mokymui (si)
9kl.1 val. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokymui (si)
9 kl.1 val. biologijos dalyko projektiniam darbui
10 kl.1 val. fizikos projektiniam darbui „Aplinka, kurioje gyvename“
10 kl.1 val. diferencijuotam lietuvių kalbos modulio mokymui (si)
10 kl.1 val. diferencijuotam matematikos modulio mokymui (si)
10 kl.1 val. biologijos modulio mokymui (si)
10 kl.1 val. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokymui (si)
9-10 kl.1 val. technologijų projektui (medžio apdirbimas)
9-10 kl.1 val. menų projektas (dailė, teatras)