Pradinis ugdymas


Ugdymo procesas 1-4 kl. organizuojamas pusmečiais.

Pusmečių trukmė 2021-2022 m. m.
I pusmetis2021-09-01 — 2022-01-31
II pusmetis2022-02-01 — 2022-06-08
Vienų mokslo metų trukmė 1-4 kl.
Savaitėmis35 savaitės
Dienomis175 dienos
Atostogų trukmė 1-4 kl. 2021-2022 m. m.
Rudens atostogos2021-11-03 — 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) atostogos2021-12-27 — 2022-01-07
Žiemos atostogos2022-02-14 — 2022-02-18
Pavasario (Velykų) atostogos2022-04-19 — 2022-04-22
Atostogų trukmė 1-4 kl. 2022-2023 m. m.
Rudens atostogos2022-11-31 — 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos2022-12-27 — 2023-01-06
Žiemos atostogos2023-02-13 — 2023-02-17
Pavasario (Velykų) atostogos2023-04-11 — 2023-04-14

Valandų skaičius 1-4 kl.

Dalykai1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.Pradinio ugdymo programa
(1-4 kl.)
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)11114
Lietuvių k. (gimtoji)877729
Užsienio k. (anglų)-2226
Matematika454518
Pasaulio pažinimas22228
Dailė ir technologijos22228
Muzika22228
Šokis11114
Fizinis ugdymas333312
Iš viso:2325242593
Valandos, skirtos iš mokinių ugdymo poreikiams tenkinti6 (per mokslo metus penkioms klasėms)
Darbui su gabiais ir atsiliekančiais11114
Modulių mokymui (Iš pamokų poreikiams tenkinti)--0,50,51
Ugdymo valandų skaičius klasei242625,526,598
Neformalusis ugdymas22228

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 5 valandos.

1 kl. – 1 valanda grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti;

2 kl. –  1 valanda grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti;

3 kl. – 1 valanda grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti;

4 kl. – 1 valanda grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti;

Anglų kalbos moduliui mokyti 3-4 kl. – 1 valanda;

Lietuvių kalba/matematika (dalykas pagal poreikį) 4 kl. – 1 valanda.