Tirkšlių Juozo Vitkaus–Kazimieraičio pagrindinė mokykla

Mokyklos istorija

Istoriniuose šaltiniuose Tirkšliai (Mažeikių rajonas) pirmą kartą minimi XIII amžiuje. XVI a. pradiniuose teismų dokumentuose minimas Tirkšlių dvaras ir Tirkšlių kaimas.

Mokykla Tirkšliuose buvo iš senovės laikų. 1750 m. įsteigta parapinė mokykla. XIX a. pradžioje Tirkšliuose jau veikė mokykla, kurioje 1804 m. mokėsi 20 berniukų, 1815 m. – 40 berniukų ir 15 mergaičių. 1853 m. ją lankė 32 mokiniai. 1867 m. įsteigta rusiška mokykla, išsilaikiusi apie 50 metų. Apie 1909 m. buvo 2 mokytojai, iš kurių vienas lietuvis.
Toliau mokyklos istorija gana paini. (Nerandame faktinės medžiagos apie mokyklą). Iš parapijinės mokyklos ji tapo pradžios mokykla, po to progimnazija, septynmetė, kol galų gale 1954 m. išeina Lietuvos švietimo ministro įsakymas, kuriuo skelbiama, kad Tirkšliuose atidaroma vidurinė mokykla. Pirmasis vidurinės mokyklos direktorius Vincas Liauba. 1958 m. mokyklą baigia 1-oji abiturientų laida. Mokykla turėjo Juozo Garelio vardą, kurio 1990 m. buvo atsisakyta.

Keitėsi abiturientų laidos, direktoriai, mokytojai, mokinių skaičius. Direktoriai:

 • 1954–1959 m. – Vincas Liauba
 • 1959–1963 m. – Adomas Šoblinskas
 • 1963–1965 m. – Voldemaras Strumskis
 • 1965–1967 m. – Kazys Gražys (iki 1986 m. buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas)
 • 1967–1982 m. – Kazys Gudonis
 • 1982–1985 m. – Stasys Šiurkus
 • 1985–1998 m. – Stasys Inta
 • Nuo 1998 m. rugpjūčio 29 d. konkurso tvarka direktoriumi paskirtas Apolinaras Stonkus
 • 2004–2021 m. – Marius Vilimas.
 • 2021–dabar – Dovilė Budreckienė

Paskutinis dešimtmetis mokyklai buvo permainingas. 1988 m. 31 abiturientų laida – 31 moksleivis. Iš viso mokykloje mokėsi 414 mokinių, dirbo virš 30 mokytojų. 1988–1989 m. – 386 mokiniai, iš jų 29 abiturientai. Vėliau pradeda mažėti mokinių skaičius iki pat 1995 m. Apie tai byloja skaičiai:

 • 1990–1991 m. – 379 mokiniai – 20 abiturientų
 • 1991–1992 m. – 330 mokinių – 9 abiturientai (ne vieno berniuko)
 • 1992–1993 m. – 327 mokiniai – 11 abiturientų
 • 1993–1994 m. – 302 mokiniai – 5 abiturientai
 • 1994–1995 m. – 315 mokinių – 9 abiturientai
 • 1995–1996 m. – 338 mokiniai – 6 abiturientai
 • 1996–1997 m. – 347 mokiniai – 10 abiturientų
 • 1997–1998 m. – 386 mokiniai – 10 abiturientų
 • 1998–1999 m. – 409 mokiniai – 10 abiturientų

Dabartiniu metu mokykloje dirba 44 pedagogai. Pradinių klasių – 9, lietuvių k. – 4, rusų k. – 2, anglų k. – 4, istorijos – 2, matematikos – 3, gamtos mokslų – 3, muzikos – 2, technologijų – 2, dorinio ugdymo – 2, kūno kultūros – 3, informacinių technologijų – 1, dailės – 1, šokio – 1. Mokytojams talkina socialinė pedagogė, logopedė, sveikatos priežiūros specialistė. Visi mokytojai yra specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Pedagogų kaita nežymi. Atestacija: mokytojų – 10, vyr. mokytojų – 24, metodininkų – 10. Mokykloje veikia trys savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba. Mokykla yra jaunimo užimtumo centras (sportinės varžybos, koncertai, vakaronės, diskotekos). Ji yra ir bendruomenės susirinkimų vieta, kur pažymimos svarbios Lietuvos istorijai datos, organizuojami susitikimai, koncertai, parodos ir pan.

Į viršų