Ugdymas karjerai

Projektas ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas‘‘

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Mažeikių rajono savivaldybė, įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystomas karjeros specialistų tinklas ir siekiama užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų..

Projekto įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d..

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

Ugdymo karjerai specialistės kontaktai: 

Gražina Mitkuvienė, tel. nr. 8 615 46528, el pašto adresas: grazina.mitkuviene@zidikai.lt

 

Darbo laikas:  Pirmadienį: 12.30-15.00. 
 

1-4 KLASIŲ UGDYMO KARJERAI TEMOS

 1. Kas ir koks aš esu?
 2. Aš ir kiti.
 3. Kaip aš mokausi?
 4. Ką ir kodėl žmonės dirba?
 5. Aš svajoju.
 6. Kaip planuoti veiklas?
 7. Karjeros sėkmės patirtys
 8. Kaip prisistatyti kitiems
 9. Kaip sutarti naujoje aplinkoje.

 

5 KLASIŲ UGDYMO KARJERAI TEMOS

 1. Ugdymo karjera. Kas tai?
 2. Savęs pažinimas. Aš esu…
 3. Mano tėvų profesija. Kokia bus mano?
 4. Profesijų mozaika. Keisčiausios profesijos pasaulyje.
 5. Kuo žmonės skiriasi vieni nuo kitų
 6. Asmenybės savybės ir pomėgių įvairovė
 7. Sąvokos šeima, giminė, bendruomenė
 8. Kas aš esu
 9. Kas yra informacijos šaltiniai?

 

6 KLASĖS UGDYMO KARJERAI TEMOS

 1. Kaip aš mokausi? Mokymosi stiliai.
 2. Mano pranašumai ir trūkumai.
 3. Kodėl planuoti karjerą svarbu ir būtina.
 4. Mano svajonių profesija.
 5. Kaip ieškoti informacijos internete ir bibliotekoje.
 6. Mokymosi procesas.
 7. Individualus ir grupinis mokymasis.
 8. Kodėl žmonės dirba? Kas yra karjera?
 9. Darbo paskirtis žmogaus ir visuomenės gyvenime.

 

7 KLASĖS UGDYMO KARJERAI TEMOS

 1. Mano gyvenimo ir karjeros tikslas.
 2. Kaip aš priimu informaciją?
 3. Darbo paskirtis žmogaus ir visuomenės gyvenime.
 4. Kas yra tikslas? Ką jis reiškia?
 5. Kaip kelti veiklos tikslus?
 6. Planavimo reikšmė
 7. Kaip sudaromas planas?
 8. Nerimo situacijos kasdieniame gyvenime.
 9. Kas yra sprendimas?

 

8 KLASĖS UGDYMO KARJERAI TEMOS

 1. Socialiniai vaidmenys ir karjera.
 2. Mano asmenybės savybės.
 3. Mano gabumai.
 4. Mano psichologinis portretas. (Diagnostinis tyrimas)
 5. Sprendimo būdai, sprendžiant klasėje kylančius nesutarimus.
 6. Bendravimas grupėje.
 7. Mano ateities vizija ir tikslai.
 8. Prisistatymo kitiems žmonėms svarba.
 9. Karjeros planas.

 

UGDYMAS KARJERAI. KAS TAI?

PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi

UŽDAVINIAI
✔️skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
✔️plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
✔️ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
✔️skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
✔️ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
✔️ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
✔️karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
✔️karjeros konsultavimą – kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

Dokumentai

Karjeros_Specialistų_Aprašas_GALUTINIS

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas 2022-08-24 Nr.847

Projektas ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“(viešinimas)

Projekto-karjeros-specialistų-tinklo-vystymas-viešinimas