Ugdymas karjerai


Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos ugdymo karjerai veiklų planas 2019-2020 m.m.


MUKIS – UGDYMAS KARJERAI

         Nuo 2012 metų spalio mėnesio mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių suk

ūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.
PROJEKTO TIKSLAS – sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrame ir profesiniame mokyme.
Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Kviečiame mokinius, mokytojus, tėvelius ir kitus bendruomenės narius aktyviai įsijungti šio projekto veiklą.

Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt www.aikos.lt

Mokinių ugdymo karjerai paslaugos mokykloje
Karjera – įvairių svarbių žmogaus vaidmenų seka (eilė) apimanti asmens profesinį gyvenimą, pareigas, pasiekimus, darbo vietas.
Ugdymas karjerai – kryptingas žmogaus bendrųjų ir karjeros savybių plėtojimas.
Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.
Uždaviniai:
• Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
• Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
• Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
• Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus. Sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
• Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
• Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.
Kokius gebėjimus turėtų įgyti mokiniai?
• Savęs pažinimo;
• Karjeros galimybių pažinimo;
• Karjeros planavimo;
• Karjeros įgyvendinimo.
Mokykloje ugdymas karjerai integruotas į visą ugdymo turinį — dalykų pamokas, popamokinę veiklą, klasės auklėtojų veiklą, pagalbos mokiniui specialistų veiklą, kultūrinę-pažintinę veiklą.
Laukiamas rezultatas:
mokinių karjeros kompetencijų lygio augimas;
augantis mokinių sąmoningumas ir didesnė motyvacija kelti prasmingus klausimus, reflektuoti savo mokymąsi, ateitį ir ieškoti atsakymų;
didesnis mokinių gebėjimas savarankiškai spręsti individualios karjeros planavimo klausimus, taip pat laiku pasitelkti reikiamą pagalbą;
teigiama mokinių ir mokyklos bendruomenės (mokyklų vadovų, mokytojų tėvų ir kt.) nuostata karjeros paslaugų atžvilgiu.
(pagal Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelį)
Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

Koordinatoriai:
Sigitas Budreckas IT mokytojas
Sigita Kateivienė ugdymo karjerai koordinatorius

Nariai:
Ilona Šakinienė bibliotekininkė
Eglė Giedraitė psichologo asistentė
Vilma Pocevičienė  5-10 klasių auklėtojų atstovė

Teikiamos paslaugos:
• organizuoja renginius susijusius su profesijomis;
• organizuoja 10 klasių išvykas į profesinio mokymo įstaigas;
• teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
• veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui;
• informacijos apie specialybes rinkimas ir populiarinimas skaitykloje (lentyna „Profesijos pasirinkimas“).